Elevmedverkan

Valfrihet

Eleverna har många tillfällen att påverka sin situation i skolan. De har stor valfrihet. De kan välja vilket ämne och materiel de ska arbeta med, när de ska arbeta med olika saker, vem de ska sitta med och var de ska sitta. De kan påverka var deras eget bord ska placeras och om de vill sitta ensamma eller med flera. De bestämmer när de ska ta fruktpaus.

Gemensamma diskussioner

Samtal och diskussioner förekommer ofta när alla barn sitter på mattan. De känner sig respekterade när de får vara med och bestämma.

Konflikter

Är eleverna sysselsatta med intressant och meningsfullt arbete, och är respekterade för den de är, minskar grogrunden för konflikter. Uppstår en konflikt lyssnar den vuxne på barnens berättelse och alla barn får komma till tals.

Utvärdering

Eleven deltar i den ständigt förekommande utvärderingen av hans arbete med läraren. Är eleven nöjd med vad han har hunnit? Kan han arbeta litet mer? Har han för stora krav på sig själv? osv.

Enkäter

Eleverna fyller kontinuerligt i olika enkäter, t ex Må bra-enkäten flera gånger per termin och skolans omfattande enkät i slutet av vårterminen. De får uttrycka sina positiva och negativa åsikter och på detta sätt vara med att förbättra sin skolsituation.


I följande forum kan eleverna påverka sin situation i skolan:

Klassråd

Varje klass samlas ca tre gånger per termin med sin klasslärare och diskuterar olika saker i skolan. Både positiva och negativa kommentarer ges, så att skolan hela tiden kan förbättras.

Elevråd

Representanter för alla klasser är med i elevrådet. Rektor leder elevrådsmötena, som sker ca tre gånger per termin.

Here4U

Elever från varje åk 3 - 6 utses till att vara med i Here4U. De träffas ca en gång i månaden. Deras uppgift är att se till att alla elever i skolan har det bra. De ska vara bra kamrater och sprida lugn och trivsel i skolan. Det kan gälla bl a rastverksamheten, att t ex hitta på "veckans lek".

Stormöte

Alla i skolan träffas ca två gånger per termin och pratar om må bra-saker och regler i skolan.