Kvalitet

Maria Montessoris synsätt och metoder utgör grunden för vår verksamhet. Här finner vi allt vi behöver för att uppnå målen i läroplanen. Vi utför ett systematiskt kvalitetsarbete, som överensstämmer med montessoripedagogiken, för att nå de nationella målen.

Detta innebär att vi:

  • Planerar

  • Genomför

  • Utvärderar och följer upp resultat o måluppfyllelse enligt våra detaljerade måldokument, där de högprioriterade målen i svenska och matematik har en särställning

  • Analyserar och bedömer utvecklingsbehoven och förbättrar dem

Kvalitetsarbete är en del i vardagen. Alla ska vara delaktiga i arbetet - personal, elever och vårdnadshavare.

Elever och lärare ska ha för vana att tala om resultaten. Vilket är målet? Hur når jag dit? Uppfylldes målet? Om inte, varför? Eleverna måste förstå hur de blir bedömda. Det måste vara tydligt för dem. Vi följer upp elevernas kunskaper skriftligt, muntligt och digitalt.

Vi använder bl a Skolverkets bedömningsstöd.

Höga krav på eleverna kommer eleverna till godo. Det gynnar elevernas kunskapsutveckling och får dem att se sin fulla kapacitet. Eleverna ska veta vad skolan förväntar sig av dem.

Värdegrunden och arbetet med att motverka kränkande behandling, mobbing, trakasserier och diskriminering, finns självklart med i kvalitetsarbetet! Varje verksamhet har en dokumentationspärm, som kallas ”Planen”.