Gymnastiksalen från 1920

Bebyggelsemiljön söder om Djäkneberget - kulturhistoriska värden

Merparten av byggnaderna som ligger i närhet till Djäknebergets södra del är uppförd kring sekelskiftet 1900. Husen bildar en front mot gatan. Byggnaderna är uppförda i stilarna eklekticism, jugendstil och 20- talsklassicism och ger på så sätt en pedagogisk bild av hur stilarna skiftade i en omvälvande samhällstid under decennierna kring sekelskiftet 1900.

Djäknebergsskolan

På grund av behov av ytterligare skollokaler beslutades 1891 att en ny skolbyggnad skulle uppföras i byggnadskvarteret XXV enligt 1878 års stadsplan. Huvudbyggnaden (Västerås Folkhögskola) ritades av Viktor Adler, rektor vid Tekniska Skolan i Stockholm och uppfördes 1893-94. Adler var en av Erik Hahrs lärare. Inledningsvis var tanken att byggnaden skulle rymma nyheter som centraluppvärmning, modern ventilation och en enkel badanläggning. Däremot inreddes aldrig badanläggningen av kostnadsskäl. 1910 beslöt stadsfullmäktige att uppföra en vaktmästarbostad på skolans tomt, vilken ritades av Erik Hahr.

Gymnastiksalen (Västerås Montessoriskola)

1919 tog stadsfullmäktige beslut om att uppföra ett gymnastikhus innehållande gymnastiksal, slöjdsalar och toalettavdelning. Gymnastikhuset ritades 1920 av Erik Hahr i en nyklassicistisk stil.

Gymnastiksalen från 1920 visar på nya tankar kring vikten av gymnastik- och slöjdlektioner. De tre byggnaderna med olika funktioner utgör en sammanhållen miljö, vilket ökar möjligheterna för förståelse av skeendet byggnaderna härrör från.

  • Byggnadshistoriskt värde; Byggnaderna och miljön är i helhet och i detaljer väl bevarade i karaktär, material, proportioner och byggnadsdetaljer.

  • Socialhistoriskt värde; Bebyggelsemiljön berättar genom byggnaders storlek, tillkomna byggnader mm om dåtidens tankeströmningar kring skolgång.

  • Kontinuitetsvärde; Bebyggelsemiljön har sedan dess tillkomst använts som skolmiljö.

  • Miljöskapande värde; Bebyggelsemiljön är en del av en sammanhållen miljö med byggnader och park tillkomna under slutet av 1800-talet/början av 1900-talet.

  • Personhistoriskt värde/arkitekturhistoriskt värde; Vaktmästarbostaden och gymnastikhuset är ritade av Erik Hahr som räknas som en betydelsefull arkitekt för Västerås. Viktor Adler var en känd arkitekt ur ett nationellt perspektiv.

  • Arkitektoniskt värde; Skolbyggnaden är uppförd i en arkitekturstil, eklektisk stil, som är relativt ovanlig i Västerås. Byggnaderna och området bedöms i detaljplanen som särskilt värdefulla ur ett kulturhistoriskt perspektiv.