Arbetsklimatet/mobbing

Våra huvudregler:

  • Vi arbetar alltid under skoldagen

  • Vi stör inte någon som arbetar

  • Vi uppför oss väl

Atmosfären

Det är viktigt att stämningen är positiv, varm och vänlig. Ett öppet och tillåtande klimat ska råda. Det stärker eleverna och får dem att känna sig betydelsefulla. Den vuxne talar i en låg samtalston till eleverna, så att ingen blir störd. Detta bidrar till att eleverna också talar tyst och därmed visar hänsyn till sin kamrater. Det är betydelsefullt att läraren är tydlig och visar hur man ska vara mot varandra. Läraren ska också visa aktning för varje elev och inte jämföra honom med någon annan än eleven själv.

Trygghet

Eleverna arbetar utifrån sina egna förutsättningar. När de får arbeta i sin egen takt utan stress utvecklas de positivt. De upplever att de lyckas och blir därigenom trygga. "Varje barn ska lysa i sin färg."

Arbetsro

Det är så viktigt att eleverna får arbetsro! Det ska råda en mjuk, lugn och skön stämning när eleverna arbetar. De ska visa hänsyn och inte störa eller avbryta varandra.

Respekt

Respekt genomsyrar hela montessoripedagogiken! Alla barn ska känna sig respekterade och lära att respektera varandra. Barn är olika - låt dem få vara det! De ska få uttrycka sina tankar, åsikter och känslor utan att någon skrattar.

Ansvar

Eleverna lär sig att ta ansvar för sitt eget skolarbete, hemuppgifter och skolmiljön. De arbetar för sin egen skull - inte för lärarens. De blir självständiga.

Glädje

Eleverna väljer uppgifter utifrån sina förutsättningar. Då blir det roligt att arbeta. De känner att de lyckas, när de får arbeta i egen takt.

Frihet

Friheten och valmöjligheten år viktig. Den gör att barnet utvecklar självdisciplin och ansvarskänsla. I friheten ligger också att ta hänsyn till kamraterna runtomkring, att inte störa varandra.

Mobbing

Ingen konkurrens Som en följd av det meningsfulla och individuella arbetet, där alla elever arbetar med olika saker, uppstår ingen konkurrenssituation. Det framgår inte så tydligt hur långt varje elev har hunnit i de olika ämnena. Därför finns det ingen anledning till mobbing ur denna synvinkeln.

Liten enhet Skolan är liten och eleverna har chans att lära känna varandra och därmed respektera varandra. Respekt och hänsyn är centrala begrepp i montessoripedagogiken.

Social träning Eleverna lär sig att respektera både människorna och miljön runt dem. De lär sig att utveckla tålamod och att ta ansvar för sina handlingar. Det finns rika tillfällen till social träning, vilket är nödvändigt för att undvika mobbning. Åldersblandningen har också en fostrande inverkan.