Kvalitet
Mål och riktlinjer för verksamheten

Maria Montessoris synsätt och metoder utgör grunden för vår verksamhet. Här finner vi allt vi behöver för att uppnå målen i läroplanen. Vi utför ett systematiskt kvalitetsarbete för att nå de nationella målen. Detta innebär att vi

  • Planerar
  • Genomför
  • Utvärderar och följer upp resultat o måluppfyllelse
  • Analyserar och bedömer utvecklingsbehoven och förbättrar dem

Vi utgår ifrån ett "årshjul", där vi skriver in månad för månad vad vi gör, så att inget glöms bort.

Kvalitetsarbete är en del i vardagen. Alla ska vara delaktiga i arbetet - personal, elever och vårdnadshavare.

Elever o lärare ska ha för vana att tala om resultaten. Vilket är målet? Hur når jag dit? Uppfylldes målet? Om inte, varför? Eleverna måste förstå hur de blir bedömda. Det måste vara tydligt för dem. Vi följer upp elevernas kunskaper skriftligt eller muntligt.

Höga krav på eleverna kommer eleverna till godo. Det gynnar elevernas kunskapsutveckling och får dem att se sin fulla kapacitet. Eleverna ska veta vad skolan förväntar sig av dem.

Värdegrunden och arbetet med att motverka kränkande behandling, mobbing, trakasserier och diskriminering, finns självklart med i kvalitetsarbetet! Varje verksamhet har en dokumentationspärm, som kallas ”Planen”.